Reklamačný poriadok

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

1.1 Spoločnosť Italvinum, s.r.o., so sídlom Radlinského 12/300, 010 01 Žilina, IČO: 44 656 963, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka č. 50928/L (ďalej len ako predávajúci) týmto Reklamačným poriadkom riadne informuje svojich zákazníkov/kupujúcich o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.signorvinum.com.

1.2 Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“).

1.3 V zmysle § 18 ods. 1 zákon o ochrane spotrebiteľa je tento reklamačný poriadok zverejnený na viditeľnom mieste vo všetkých predajných priestoroch predávajúceho a takisto na E-shope predávajúceho: www.signorvinum.com.

1.4 Ak je niektorá z otázok týkajúcich sa zodpovednosti predávajúceho za vady upravená vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho odlišne, prednosť má úprava obsiahnutá v tomto Reklamačnom poriadku.

 

Čl. II

Výklad základných pojmov

 

2.1 Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Italvinum, s.r.o., so sídlom Radlinského 12/300, 010 01 Žilina, IČO: 44 656 963, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka č. 50928/L.

2.2 Kupujúcim alebo zákazníkom sa rozumie každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (spotrebiteľ), fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou predávajúci uzavrel kúpnu zmluvu a ktorej vzniklo právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru.

2.3 Spotrebiteľom sa rozumie kupujúci, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.4 Tovarom sa rozumie každá hnuteľná vec umiestnená na E-shope, ktorú predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom E-shopu.

2.5 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady predaného tovaru.

2.6 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady predaného tovaru niektorým zo spôsobov špecifikovaným v Reklamačnom poriadku.

 

Čl. III

Zodpovednosť za vady tovaru, dĺžka záručnej doby

 

3.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predaný tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim:

 • má kvalitu a úžitkové vlastnosti, ktoré boli medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté, ktoré predávajúci popisuje alebo ktoré kupujúci môže očakávať vzhľadom na povahu a charakteristiku tovaru a na základe reklamy,
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 Pri predaji tovaru kupujúcemu - spotrebiteľovi predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar v čase prevzatia kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v zákonnej záručnej dobe, ktorej dĺžka je 24 mesiacov (§ 620 OZ).

3.3 Pri predaji tovaru kupujúcemu – podnikateľovi v rámci obchodnoprávnych vzťahov predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na predanom tovare v čase jeho prevzatia kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v zmluvnej záručnej dobe, ktorej dĺžka je v zmysle tohto Reklamačného poriadku 12 mesiacov.

3.4 V prípade ak je na tovare, na jeho obale, v reklame, v záručných podmienkach určených výrobcom daného tovaru alebo v záručnom liste vydanom predávajúcim uvedená záručná doba presahujúca dĺžku záručnej doby uvedenej v bode 3.2 alebo 3.3 tohto Reklamačného poriadku, neskončí sa záručná doba pred uplynutím lehoty uvedenej na tovare, resp. jeho príslušenstve.

3.5 Záručné podmienky upravené v tomto Reklamačnom poriadku sa vzťahujú len na predaj nového tovaru kupujúcim.

3.6 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

  

Čl. IV

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 

4.1 Podmienky pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady kupujúcim:

 1. Tovar bol správne používaný a udržovaný, a to spôsobom primeraným povahe tovaru.
 2. Vadu po prechode nebezpečenstva škody na tovare nespôsobila vonkajšia udalosť ani predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.
 • Nejde o vadu tovaru predaného za nižšiu kúpnu cenu, pre ktorú bola takáto nižšia cena dojednaná.
 1. Kupujúci je povinný pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady predložiť originál dokladu o kúpe tovaru alebo iným vhodným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho. Všetky doklady musia byť čitateľné, správne a úplne vyplnené.
 2. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. povereným pracovníkom predávajúceho potrebnú súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu a na znak svojho súhlasu ho podpísať. Zároveň je kupujúci povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť aj pri overení existencie vady a jej odstránení, a preto je kupujúci povinný riadne odovzdať tovar vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva.

4.2 Práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, a to v ktorejkoľvek prevádzke, prípadne aj v sídle predávajúceho alebo v mieste podnikania.

 

Čl. V

Spôsoby vybavenia reklamácie

 

5.1 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, reklamácia môže byť vybavená niektorým z nasledujúcich spôsobov vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci – spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť buď osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby.
 • Kupujúci – spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu - spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady pritom treba považovať stav, kedy sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej dvoch predchádzajúcich opravách.
 • Pokiaľ ide o inú neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci – spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu z ceny.
 • V prípade, že predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní, kupujúci – spotrebiteľ má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu.
 • Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu vadu, za ktorú vzniká zodpovednosť predávajúceho, kupujúci – spotrebiteľ má namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 • Pokiaľ má kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy, právo voľby jedného z týchto práv patrí kupujúcemu – spotrebiteľovi.

5.2 Ak je kupujúcim podnikateľ a dodaním tovaru s vadami bola kúpna zmluva porušená podstatným spôsobom, môže kupujúci – podnikateľ:

 • požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 • požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

Voľba medzi týmito nárokmi z vád tovaru patrí kupujúcemu len vtedy, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. V opačnom prípade má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť.

Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Podstatným porušením kúpnej zmluvy sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

5.3 Ak je kupujúcim podnikateľ a dodaním tovaru s vadami bola kúpna zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci – podnikateľ požadovať:

 • dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru,
 • zľavu z kúpnej ceny.

Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie vád uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v tejto lehote môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, na čo však musí predávajúceho vopred upozorniť.

Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal.

Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal mať tovar bez vád a hodnotou, ktorú mal mať tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

5.4 V prípade oneskoreného uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady predávajúci nezodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie, zhoršenie vady či iné znehodnotenie tovaru v dôsledku takéhoto oneskoreného uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady zo strany kupujúceho.

5.5 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zanikajú, ak sa neuplatnili v príslušnej záručnej dobe.

5.6 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorým je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

5.7 Pokiaľ kupujúcemu vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar bez ohľadu na spôsob vybavenia reklamácie od predávajúceho alebo ho predávajúci na prevzatie vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní tovar od predávajúceho na určenom mieste prevziať. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar ani do 30 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať tovar vznikla, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení
§ 516 a nasl. Obchodného zákonníka, kde predávajúci vystupuje v pozícii opatrovateľa a zákazník v pozícii uložiteľa. Predávajúci je v takom prípade oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie tovaru náhradu za vynaložené náklady za každý, aj začatý deň uloženia.

 

Čl. VI

Výluky zo zodpovednosti za vady

 

6.1 Záruka sa nevzťahuje na:

 • poškodenie spôsobené nevhodnými skladovacími podmienkami, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v akom má byť tovar skladovaný vzhľadom na svoju povahu a úžitkové vlastnosti,
 • vady tovaru v prípade, ak kupujúci nepreukáže splnenie podmienok pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru podľa článku IV tohto Reklamačného poriadku,
 • bežné opotrebovanie spôsobené užívaním tovaru alebo poškodenie tovaru (vrátane poškodenia pri nevhodnom používaní a údržbe tovaru v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v rozpore s obvyklým užívaním a údržbou tovaru, vrátane mechanického poškodenia – pádom, zlomením, nárazom, pretrhnutím alebo iným mechanickým poškodením tovaru alebo jeho časti, používaním v neprimeraných alebo nevhodných podmienkach ako aj poškodenia spôsobeného vyššou mocou či prírodnými živlami),
 • nedostatky akosti alebo úžitkových vlastností, ktoré nie sú vadou tovaru,
 • vlastnosti alebo prejavy tovaru, ktoré budú alebo by mohli byť považované za vadu z hľadiska pokroku vedy alebo techniky, ku ktorému došlo v rámci plynutia záručnej doby,
 • vady spôsobené v dôsledku upravenia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou.

 

Čl. VII

Osobitné podmienky uplatnenia reklamácie tovaru kupujúcim – spotrebiteľom

 

7.1 Predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo iný podnikateľ určený na opravu je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, predávajúci je povinný informovať kupujúceho – spotrebiteľa o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

7.2 Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady je predávajúci povinný vydať kupujúcemu  - spotrebiteľovi potvrdenie, ktorým je kópia reklamačného protokolu. Ak kupujúci - spotrebiteľ uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu - spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je známy.
V prípade, že sa kupujúci - spotrebiteľ informuje na spôsob vybavenia reklamácie:

 • pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je predávajúci oprávnený informovať kupujúceho – spotrebiteľa o spôsobe vybavenia reklamácie,
 • po uplynutí 30 dňovej lehoty, je predávajúci povinný informovať kupujúceho - spotrebiteľa o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas.
Späť do obchodu