Podmienky ochrany osobných údajov

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej ak ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) prevádzkovateľ portálu www.signorvinum.com informuje užívateľov portálu o spracúvaní ich osobných údajov.

 

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Obchodná spoločnosť Italvinum, s.r.o., so sídlom Radlinského 12/300, 010 01 Žilina, IČO: 44 656 963, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 50928/L, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.signorvinum.com (ďalej aj ako „internetový obchod“ alebo „E-shop“).

Poštová adresa: Radlinského 12/300, 010 01 Žilina

E-mail:             info@italvinum.com

Tel./Mob.:        +421 905 518 009

 

 1. Kategórie dotknutých osôb a rozsah spracúvaných osobných údajov

Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba – užívateľ internetového obchodu www.signorvinum.com, ktorej osobné údaje sú spracúvané za účelom riadneho plnenia kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod.

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov. Ide o rozsah osobných údajov stanovených osobitnými právnymi predpismi alebo v rozsahu súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté dobrovoľne a v nevyhnutnej miere samotnou dotknutou osobou.

 

 1. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je:

 • plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDRP,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa a užívateľov internetového obchodu na správnom fungovaní služieb internetového obchodu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely spracúvania priameho marketingu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu dotknutým osobám podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom:

 • plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • správneho fungovania služieb internetového obchodu,
 • propagácie služieb, marketingových ponúk, zasielania informácií o službách a novinkách, newsletter.

 

 1. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dodržiava zásadu zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie rozsahu a uchovávania, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti. Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je nevyhnutné.

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb prostriedkami výpočtovej techniky ako aj v podobe písomností vytvorených manuálne alebo výpočtovou technikou.

Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Vo vzťahu k osobným údajom dotknutých osôb prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.  Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je vo všeobecnosti 10 rokov, avšak jej dĺžka sa s prihliadnutím na účel spracúvania môže líšiť (napr. lehota 3 rokov od udelenia súhlasu dotknutej osoby za účelom priameho marketingu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb vymaže.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi (napr. pošta, kuriérske spoločnosti, správca serveru, na ktorom je prevádzkovaný internetový obchod www.signorvinum.com), pričom cieľom tejto spolupráce je riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom ako aj skvalitnenie služieb poskytovaných na internetovom obchode prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia pri svojej činnosti pre prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, a to len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupuje tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených osobných záujmov dotknutých osôb a dbá na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ s každým sprostredkovateľom uzatvoril v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zmluvu o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom.

 

 1. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať nasledovné práva týkajúce sa jej osobných údajov:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • právo na vymazanie jej osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (viac informácii na: Konanie o ochrane osobných údajov | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk)).

Na uplatnenie jednotlivých práv môže dotknutá osoba využiť formuláre vypracované prevádzkovateľom, ktoré prevádzkovateľ sprístupní dotknutej osobe na základe jej žiadosti.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.3.2021.


Späť do obchodu